"Moet ik waardevermindering accepteren?"

LandRaad

ADVIES, TAXATIE EN BEMIDDELING VOOR HET LANDELIJK GEBIED

Reviews

 

Albert Hassink

“Ik ben trots op onze nieuwe Natuurboerderij Villa Bakhuis en zeer tevreden over de dienstverlening van Frans Kütschruiter”.

 

Frans Reuvers

“Mijn bedrijf lag volgens het Bedrijvenpark Medel behoorlijk in de weg, dus moest ik opkrassen naar elders. Ik kreeg een tip om LandRaad in Arnhem eens te bellen voor advies. Nou, daar heb ik geen spijt van gehad; die jongens hebben echt verstand van zaken. Petje af!”

 

lees hier meer ervaringen

Lopende Projecten

LandRaad werkt op dit

moment o.a. aan:

• Doortrekking Rijksweg A15

• Aanleg hoogwatergeul

   Veessen-Wapenveld

• Dijkverzwaring/Dijkversterking

• Planschadeverzoeken

• Onteigening bedrijven Ridderkerk

• Advies projectontwikkeling

   woningbouw en industrie

• Ontzanding Maasprojecten

• Advisering diverse pachtgeschillen

Wat is planschade?

De overheid neemt dagelijks allerlei rechtmatige besluiten, maar die toch   behoorlijk nadelig voor u kunnen uitpakken. Denk bijvoorbeeld aan het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan, wat kan leiden tot waardevermindering van uw woning of bedrijf,  het verhogen van een dijk vanwege dijkversterking, wat uitzichtschade tot gevolg kan hebben of het (tijdelijk) afsluiten van de winkelstraat, wat leidt tot omzetschade van uw bedrijf. De financiële schade die u hiervan ondervindt, moet door de overheid als planschade of als nadeelcompensatie aan u vergoed worden.

 

Wordt alle planschade vergoed?

Vergoedingen van planschade worden beperkt door wetgeving en jurisprudentie. Zo hangt toekenning van planschade onder meer af van het moment van eigendomsverwerving, van voorzienbaarheid van planologische ontwikkelingen en van een mate van ‘eigen risico’. LandRaad kent de spelregels voor dergelijke schadeverzoeken, stelt de geleden schade vast en verhaalt deze voor u op de overheid.

Let op: bij planschade gaat het om het vergelijken van planologische regimes (bestemmingsplannen) en niet om de feitelijke situatie in de omgeving en juist dat gegeven vraagt om specialistische kennis. Planschadekwesties zijn dan ook (helaas) complexer dan veel mensen denken.

 

Planschaderisico analyse

LandRaad verzorgt ook analyses voor particuliere partijen om, voorafgaand aan een door een burger of bedrijf gewenste wijziging van een bestemmingsplan, het risico van mogelijke planschade financieel te bepalen. Gemeenten vragen doorgaans om dergelijke analyses en sluiten hiervoor dan een zg. planschade-overeenkomst met de opdrachtgever.

Planschade

Diensten