LandRaad

ADVIES, TAXATIE EN BEMIDDELING VOOR HET LANDELIJK GEBIED

Reviews

 

Albert Hassink

“Ik ben trots op onze nieuwe Natuurboerderij Villa Bakhuis en zeer tevreden over de dienstverlening van Frans Kütschruiter”.

 

Frans Reuvers

“Mijn bedrijf lag volgens het Bedrijvenpark Medel behoorlijk in de weg, dus moest ik opkrassen naar elders. Ik kreeg een tip om LandRaad in Arnhem eens te bellen voor advies. Nou, daar heb ik geen spijt van gehad; die jongens hebben echt verstand van zaken. Petje af!”

 

lees hier meer ervaringen

Lopende Projecten

LandRaad werkt op dit

moment o.a. aan:

• Doortrekking Rijksweg A15

• Aanleg hoogwatergeul

   Veessen-Wapenveld

• Dijkverzwaring/Dijkversterking

• Planschadeverzoeken

• Onteigening bedrijven Ridderkerk

• Advies projectontwikkeling

   woningbouw en industrie

• Ontzanding Maasprojecten

• Advisering diverse pachtgeschillen

Projecten

Verplaatsing Agrarisch bedrijf

 

Melkveehouder Eric Albers schakelde adviesbureau LandRaad in toen hij enige jaren geleden te horen kreeg van de gemeente Voorst dat zijn agrarisch bedrijf, vanwege woningbouwplannen, niet langer in Twello gevestigd kon blijven. Samen met zijn adviseur Huub Jansen liep hij een pad dat uiteindelijk leidde tot de realisatie van een volledig nieuw melkveebedrijf, zo’n 55 ha groot, aan de Tolstraat in Drempt, geschikt voor 150 melkkoeien met bijbehorend jongvee. Dat ging niet zonder slag of stoot.

 

Eric Albers:  “Het verplaatsen van je bedrijf naar een nieuwe locatie is geen sinecure, dat kan ik nu wel zeggen. Het was al niet eenvoudig om afscheid te nemen van de voor ons zo vertrouwde plek in Twello en als je die beslissing dan eenmaal hebt genomen, dan blijkt dat het stichten van een nieuw, toekomstbestendig bedrijf in Nederland ook niet makkelijk, om het maar heel voorzichtig te zeggen. Het vinden van een goede locatie, het verkrijgen van passende vergunningen, het overleg met gemeente, provincie,  buurtbewoners enz., enz.., het heeft veel tijd en energie gekost. We hebben stevig moeten onderhandelen en ook nog enkele juridische procedures moeten voeren om het bedrijf vergund te krijgen. Gelukkig is het alle moeite meer dan waard geweest en ons nieuwe bedrijf draait inmiddels prima. Marion en ik denken dat de toevoegde waarde van Huub, naast zijn kennis van contracten, wet- en regelgeving en de lokale grondmarkt, voor ons ook zat in zijn vermogen om het overzicht te houden over het gehele proces. Hierdoor hebben wij de juiste keuzes kunnen maken. Dat overzicht kun je als boer echt niet hebben, daarvoor is het allemaal veel te complex. Of het nog beter kan, weet je natuurlijk nooit, maar wij kijken er met een heel goed gevoel op terug. Voor ons is Huub nu onze huisadviseur geworden als het gaat om grondzaken”.

Dijkverzwaring / dijkversterking / dijkverruiming

 

Om Nederland droog en veilig te houden staan de komende jaren diverse grote projecten voor dijkverzwaring, dijkversterking en dijkverruiming op stapel. De waterschappen zijn op dit moment druk doende om de vele plannen uit te werken, zodat voor iedereen duidelijk wordt welke maatregelen genomen (moeten) worden. Deze maatregelen kunnen voor u zeer ingrijpend zijn; u moet misschien een deel van uw tuin, erf of landbouwgrond afstaan of misschien dient uw huis aangekocht te worden. Ook kan uw eigendom in waarde verminderen als gevolg van de maatregelen. Specialistenwerk! LandRaad kan u bijstaan als het gaat over procedures, schade en vergoedingen. Voor de diverse plannen in uw gebied verwijzen wij u ook naar de websites van de diverse waterschappen, zoals www.dijkverbetering.waterschaprivierenland.nl, www.wrij.nl (Rijn en IJssel), www.vallei-veluwe.nl, www.wdodelta.nl (Drents Overijsselse Delta) en www.wshd.nl (Hollandse Delta), waar u de plannen die op uw eigendom betrekking hebben, terug kunt vinden.

 

Kinderdagverblijf Pepeloentje.

 

Onteigening is één van de specialismen van adviesbureau LandRaad. Gelukkig kan vaak,  door goed overleg tussen onteigenaar (bijv. gemeente, provincie, Rijk, Prorail, waterschap) en de ondernemer (of burger) een  gerechtelijke onteigeningsprocedure worden voorkomen. Het is dan wel van groot belang dat de belanghebbende zich bewust is van al zijn rechten, waarop hij zich mag beroepen. Eigendom is immers een groot goed en is daarom goed geborgd in de Onteigeningswet.

 

Zo meldde Rijkswaterstaat zich in 2014 bij de familie Van Kerkhoff, eigenaar van Kinderdagverblijf Pepeloentje in Groessen (gemeente Duiven), vanwege de geplande doortrekking van de snelweg A15. Uit de plantekeningen bleek dat het kinderdagverblijf, door de aanleg van deze snelweg, in de toekomst niet op de bestaande locatie gehandhaafd zal kunnen blijven. Van Kerkhoff wilde echter niet lijdzaam afwachten op (langdurige) besluitvorming en schakelde Frans Kütschruiter van LandRaad in om hem hierin van advies te dienen. Samen stelden zij een plan van aanpak op dat er toe moest leiden dat een passende schadeloosstelling zou worden ontvangen, waarmee hun kinderdagverblijf Pepeloentje op afzienbare termijn weer in de directe omgeving gevestigd zal kunnen worden. De (kleine) klantjes van Pepeloentje wonen immers allemaal in de buurt!

 

Als het over verplaatsing van een onroerend goed (bedrijf/woonhuis e.d.) gaat, dient niet alleen de vermogensschade ( = waarde eigendom) vergoed te worden, maar ook de financieringsschade en alle andere, bijkomende kosten. De  ondernemer (of burger) dient immers in dezelfde financiële positie terug gebracht te worden als voor de ontneming. Zelfs de kosten die de benadeelde moet maken om deskundige hulp in te roepen, dienen hierbij aan hem/haar vergoed te worden.

 

De familie Van Kerkhoff is erg tevreden over de gang van zaken en de uitkomsten van de onderhandelingen. Het plan van aanpak is helemaal uitgevoerd: financieel is het allemaal goed geregeld, het bestaande kinderdagverblijf kan nog een behoorlijke tijd op de huidige locatie verder en in de tussentijd kan het nieuwe Pepeloentje weer vorm te krijgen. Nog leuker dan het al was!

 

Kinderdagverblijf Pepeloentje is een mooi voorbeeld van de werkwijze van LandRaad: eerst goed luisteren naar de wensen van de cliënt, vervolgens samen een plan van aanpak opstellen en in goed overleg samen tot het gewenste resultaat komen. Helder, tijdig en passend.

Natuurboerderij Bakhuis bindt landbouw en natuur

 

In Veessen verrees langs de IJssel Natuurboerderij Villa Bakhuis. De boerderij is het resultaat van een samenwerking tussen maatschap Hassink en Stichting De Nijensteen. Waar de Stichting De Nijensteen, die al eerder op haar bezit diverse agrarische activiteiten uitoefende, zoals een rundveehouderij met Brandrode runderen, benut de familie Hassink vanaf mei 2015 een nieuw gebouwde veestal voor het huisvesten van mannelijk en vrouwelijk jongvee.

 

Het plan voor de natuurboerderij is ontstaan in overleg tussen De Nijensteen en de familie Hassink, die een eindje verderop langs de IJsseldijk in Oene een melkveebedrijf heeft. Albert Hassink boert daar met zijn oom, tante en jongere broer in maatschap. Zijn ouders zijn ook nog zeer betrokken bij het bedrijf. “Net als De Nijensteen hechten we veel waarde aan duurzame landbouw in combinatie met beheer van natuur. Het was dan ook al snel duidelijk dat er goede mogelijkheden waren om elkaar te versterken.”

 

Maatschap Hassink bouwde de veestal en restaureert het koetshuis. De Stichting bouwt een folly van de voormalige villa Bakhuis en herstelt de slingertuin. Dit alles wordt, inclusief 32 hectare grond, in 30-jarige erfpacht uitgegeven aan de maatschap. De grond is voor een deel agrarische grond en voor een deel grond met natuurbestemming. ,,Grondgebondenheid vinden we essentieel voor de toekomst van ons bedrijf. Natuurgrond kan daar een prima rol bij spelen”.

 

Vergunningen

Een grote uitdaging voor beide partijen was het verkrijgen van vergunningen voor rundveestallen op de plek van voormalig villa Bakhuis. Op de locatie rustte geen agrarische bestemming;  evenmin was er een milieuvergunning of een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet. Dankzij een uitstekend team van specialisten, waaronder de adviseur van Hassink, Frans Kütschruiter van LandRaad Advies, is het toch gelukt. De nieuwe natuurboerderij krijgt de ruimte voor het huisvesten van 285 stuks jongvee.

 

Theo Hoogeveen, projectleider namens de Stichting: ,,Uiteindelijk kwam het neer op het verwerven van draagvlak voor ons plan dat natuur en landbouw combineert bij alle betrokken partijen. Dat waren niet alleen gemeentelijke en provinciale overheden, maar ook instanties als het waterschap, natuurorganisaties en de projectorganisatie van Ruimte voor de Rivier die hier bij Veessen een hoogwatergeul realiseert. Hassink had zeven hectare grond in het gebied van de hoogwatergeul. Ik moet zeggen dat met name Frans Kütschruiter van LandRaad Advies daar voor alle betrokken partijen een goede rol in heeft vervuld; het was toch een kwestie om voor iedereen een “win-win situatie” te creëren.” Om een toename van ammoniakdepositie op nabijgelegen Natura 2000 gebieden te voorkomen, heeft De Nijensteen de ammoniakruimte overgenomen van twee agrarische bedrijven die stopten vanwege het project Ruimte voor de Rivier.

 

Hoogeveen benadrukt dat Natuurboerderij Villa Bakhuis een flinke maatschappelijke meerwaarde oplevert. ,,Naast aantrekkelijk ogende bedrijfsgebouwen ontstaat een landschapspark dat Hassink zal onderhouden. De Nijensteen betaalt de kosten van het aanleggen van een fietspad over het terrein van de natuurboerderij. Gemeente Heerde sluit het fietspad aan op het bestaande wegennet.” Het verplaatsen van het jongvee naar de nieuwe plek betekent voor Hassink dat er op de thuislocatie ruimte ontstaat. ,,Dat geeft mogelijkheden om meer melkkoeien te houden. Of en hoe snel dat gebeurt, is nog niet bekend. Dat hangt van allerlei factoren af, zoals de ontwikkeling van de melkprijs.”